Джуниър Ачийвмънт България
Начало
МОН
За нас
Новини
Календар
Програми
История
Е-тестове
Виртуално предприятие
Туристически бизнес
Спонсори и партньори
Алумни бизнес клуб
Регистрирани ученически компании
 24.11.2014 english version | за страницата | карта  
Регистрирани ученически компании | Споразумение с ученическите компании

Договор за ученическа компания на Джуниър Ачийвмънт

 

Фондация Джуниър Ачийвмънт България, (наричана за краткост и за целите на този договор "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ"), организация с нестопанска цел, която подкрепя практическото бизнес и икономическо обучение за ученици от всички възрасти чрез училищни програми и ученически извънкласни дейности, регистрирана с решение на Софийски Градски Съд под фирмено дело 10280/96, том 44, страница 26, пар. 2411, със седалище на управление в София, ул. Славянска 22, ап.2, тел./факс 9873456 ел. aдрес: jab@jabulgaria.org

Представлявана от Изпълнителния Директор Милена Стойчева,

 

и

 

Училище…………………………………………………………….. .......................................

Адрес: …………………………………………………………………………………………………..

Тел./факс: ……………………………………………………………ел. адрес:………………………………

Директор:…………………………………………………………………………………………………….

 

 

КЛАУЗА ЗА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

 

ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ не дискриминира училищата, учениците, консултантите или други участници на основа раса, цвят на кожата, убеждения, националност, пол, религия, възраст или сексуална ориентация, когато преценява  кандидати за програмата "Ученическа Компания".

Страните по този договор се споразумяха за следното:

 

Член 1Източник на правомощия

 

ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ има подписано споразумение # 201 от 21.07.2001 г. с Министерство на образованието и науката и анекс  #670 от 21.07.2003, които регулират осъществяването на програмитена Джуниър Ачийвмънт в българските общообразователни,  профилирани и професионални училища. Според тези изисквания програмата "Ученическа Компания" има за цел да възпита умения за предприемачество у българските ученици.

 

Член 2 – Дефиниции

 

КАНДИДАТСТВАЩИ УЧИЛИЩАКандидатстващо може да е всяко държавно или частно училище, което е класифицирано като общоообразователно, профилирано или професионално от Министерство на образованието и науката. Документи за подобна класификация могат да бъдат изискани от страна на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ по всяко време.

 

БИЗНЕС ПЛАНБизнес планът трябва да е напечатан детайлен план за дейността на Ученическата компания на Джуниър Ачийвмънт за текущата учебна година. Бизнес планът включва целите на бизнеса, маркетингово проучване, маркетингова стратегия (включително и план за реклама), план за производство, бюджет, очаквана печалба, структура на капитализацията (включително метод за набиране на капитал и очаквана сума), както и годишен бюджет.

 

ПРОГРАМА НА УЧЕНИЧЕСКАТА КОМПАНИЯ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ – Програмата "Ученическа компания" е една от седемте гимназиални програми, които Джуниър Ачийвмънт предлага. Този ДОГОВОР се отнася само до учстниците в програмата "Ученическа компания".

 

ФИНАНСОВА ГОДИНА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ- Отчетната година за ученическите компании започва с началото на всяка учебна година на 15 септември и завършва на 31 май. Ученическата компания на Джуниър Ачийвмънт може да функционира за всякакъв период между горепосочените две дати.

 

ЛИКВИДАЦИЯ Този термин се отнася до окончателното преустановяване на производството и продажбите, документалното приключване на всички отчети - подготовка на годишен отчет и баланс, изплащане на дивиденти на всички акционери или облигационери и разпределение на всички останали средства - надници, заплати и комисионни, както и извършване на цялостна оценка на дейността на компанията.

 

НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИНеобходимите формуляри са: договор за ученическа компания, формуляр за регистрация на ученическа компания и бизнес план. В случай когато има вече сключен договор между Джуниър Ачийвмънт и училището за текущата учебна година, необходими документи са единствено формуляр за ученическа компания и бизнес палн за съответаната нова ученическа компания.

 

 

Член 3 – Права, отговорности и задължения на Училището

 

   УЧИЛИЩЕТО попълва договор за ученическа компания (тук наричано за краткост "Договор"), регистрационния формуляр за ученическа компания и бизнес план за одобрение преди 10 април. ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ отговоря писмено  в срок от десет (10) работни дни. След одобрение на трите формуляра УЧИЛИЩЕТО и ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ се обвързват с всички клаузи и условия по този договор. ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ  си запазва правото да изисква допълнителна информация във връзка с тези формуляри, преди те да бъдат одобрени.

 

   Училището може да попълни всички необходими формуляри и документи за Изложението на ученическите компании на български или английски език.

 

  Училището се съгласява да не финансира първоначално ученическата фирма с повече от 500 български лева, като това включва средства, набрани от всички източници (акции, дарения и др.). Освен това, брутната печалба през учебната Джуниър Ачийвмънт година към момента на ликвидация не може да надвишава 4950 ( четири хиляди деветстотин и петдесет) лева.

 

  Училището дарява минимум 10% от печалбата на ученическата компания за училищни цели или на благотворителна организация в България. Крайният срок за разпределение на средствата е 30 август. В случай, че Училището отчете нулева печалба или загуба, това изискване се отменя.

 

  Във всички документи на компанията, маркетингови материали и други устни или писмени представяния, Училището употребява единствено формулировката "Ученическа компания на Джуниър Ачийвмънт", последвано от името на компанията.

 

   Училището може да използва логото и запазената марка на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ, когато се касае за законни дейности, свързани с работата на Ученическата компания на Джуниър Ачийвмънт.

 

   Училището може да сключва договори за производство или извършване на услуги, но трябва устно или в писмена форма да уведоми своите клиенти, че ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ няма да е отговорна или задължена в случай на нарушение на договора или в случай на увреждане, причинено от страна на Училището. Училището приема, че всеки договор от горепосочения тип съдържа следните клаузи:

 

   "(Име на клиента) разбира, че сключва този договор само с (Име на УЧЕНИЧЕСКА КОМПАНИЯ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ), и че ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ не е страна по този договор  и не отговаря за евентуално нарушение на договора или вреда, която може да възникне от него."

 

   Ученическата компания на Джуниър Ачийвмънт може да взема на заем, да наема или да взима по договор за лизинг оборудване във връзка с дейността на компанията. Училището изцяло ще носи отговорност към трети лица за евентуални повреди, загуба, кражба, намаляване на стойността или други събития, които биха довели до търсене на вреди от страна на трети лица.

 

   Училището допълнително се задължава да спазва правилата и реда, съдържащи се в регистрационния формуляр на ученическата компания.

 

Член 4 – Права, отговорности и задължения на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ

 

   ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ се задължава да осигури безплатно на одобрените училища първия комплект учебници на английски и български език. Всеки допълнителен комплект (комплекта включва 2 части) ще се осигурява на цена от 10 лева за български вариант и на цена 7  лева за английски вариант.

   Джуниър Ачийвмънт осигурява ежегодни семинари-обучения за учители и бизнес консултанти и ученически форуми, както и Годишна церемония по награждаването и Изложение на ученическите компании.

 

Член 5 – Избираемост

 

   ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТE се съгласява да сключи договор единствено с училище, което е определено като подходящо да бъде кандидатстващо според  дефинициите в член 2 на настоящия договор.

 

Член 6 – Прекратяване

 

   Настоящото споразумение се прекратява автоматично в следните случаи:

-         Училището декларира неверни данни в този договор, в регистрационния формуляр или бизнес плана

-         Вътрешна разпоредба на българското законодателство влиза в директно противоречие с материалните разпоредби на този договор

-         Изтекли са сроковете, предвидени в настоящия договор

-         Училището посредством ученическата фирма осъществява неодобрена дейност

-         В края на учебната година

 

Член 7 – Непрехвърлимост

 

 Този договор е непрехвърлим при каквито и да било обстоятелства, освен ако предварително не е получено писмено разрешение от страна на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ.

 

Член 8 – Ръководно право

 

  Спрямо този договор приложение намира българското законодателство.

 

Член 9 – Дата на влизане в действие

   

   Настоящият договор важи за една учебна година и се отнася до дейността на всяка одобрена Ученическа компания на Джуниър Ачийвмънт от съответното училище през настоящата година.

 

   Договорът се изготвя в две копия, по едно за всяка страна. Договорът влиза в действие от датата, на която е подписан от двете страни.

 

  Прочел съм и разбирам всички клаузи на този ДОГОВОР и съм съгласен да изпълнявам предвиденото в него:

 

 

……………………………………..                                    ………………………………

Директор на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ                           Дата                          

 

 

…………………………………….                                     ………………………………

Директор на УЧИЛИЩЕТО                                               Дата

                                                          

 

……………………………………                                      ………………………………

Учител по програмите на Джуниър Ачийвмънт             Дата

 

търсене

Споразумение с ученическите компании